Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

serafimov-systems.eu високо цени защитата на личните данни на своите партньори и клиенти. Настоящата информация има за цел да изясни как се обработват Вашите лични данни. В случай, че не сте съгласни с някое от условията, съдържащи се в политиката за поверителност и защита на личните данни, Вие имате правото да НЕ ползвате нашия уебсайт и да НЕ предоставяте личните си данни.
 
serafimov-systems.eu (наричан по-долу „Сайт“) се притежава и управлява от „СЕРАФИМОВ СИСТЕМС“ ООД, с адрес: Бургас, ж.к. Възраждане, бл.43, вх.3, ет.8, електронна поща: serafimov.systems@gmail.com, тел.: +359 888 142 095. Обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 
Съгласно Общия регламент, лични данни, е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
 

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност определя вида информация, която събираме, това, за което я използваме и правата, които имате във връзка с тази информация. Използвайки този уебсайт се съгласяватес Политиката за поверителност.
Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Сайт и не се отнася за информация, събирана чрез каквито и да е други източници.
Достъпът и използването на Сайта и неговото Съдържание от Ваша страна подлежи на спазването на условията на тази Политика за поверителност, Условията за ползване на Сайта и всички приложими Закони. При осъществяване на достъп и при използването на Сайта, Вие приемате и се съгласявате с това като целта, за която ще бъдат събирани и обработвани Вашите лични данни е единствено и само за изпълнение на заявки, предоставяне на индивидуални ценови предложения, водене на търговска кореспонденция, както и с цел подобряване на функционалността на нашия Сайт, а средствата чрез които ще се осъществяват контактите с Вас са имейл и/или телефон.
 

Информация, която събираме

Ние събираме,обработваме и поддържаме лична информация за Вас, което включва (но не се ограничава с) Вашето име, адрес, имейл адрес и номер на телефон и факс („Лични данни"). Ние получаваме Вашата лична информация от следните източници:
• Ако доброволно ни предоставите информация, чрез посочване на име, адрес, телефон или имейл за връзка с Вас.
• Вашият браузър взаимодейства с нас при посещението Ви на този Сайт. Получената информация може да се обработва и използва от нас с помощта на аналитични инструменти.
• Публични регистри.
 
serafimov-systems.eu не изисква от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация за да видите нашия Сайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
При дадено изрично съгласие от Ваша страна (чрез посочване на имейл и/или, телефон за връзка), Вие може да получавате информация за наши продукти и услуги.
Вие имате право, във всеки момент и без заплащане, да осъществявате достъп, да коригирате Вашите лични данни, съхранявани от нас, както и да подавате възражения във връзка с това. Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено, или да промените вашия избор, чрез електронно съобщение на e-mail: serafimov.systems@gmail.com.
 
 
Как използваме и споделяме Вашата информация
 
Информацията, която събираме, можем да използваме за осъществяване на контакт с Вас за да се свържем с Вас, да отговорим на Ваше запитване или да изпълним Ваша заявка.
Ние НЕ продаваме и НЕ разкриваме по никакъв друг начин лична информация за посетителите на Сайта. Ние НЕ споделяме вашите лични идентификационни данни с трети страни, които не са наши филиали, за техни собствени маркетингови цели, без Вашето съгласие.
Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни са:
• Потребителите, за които се отнасят данните.
• На лица, ако е предвидено в нормативен акт.
• На лица обработващи лични данни - Търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно поддържане на IT системите на дружеството, адвокати и др. в качеството на обработващи лични данни.
• Публични и държавни органи.
• Бизнес партньори - компании за куриерски и транспортни услуги.
 

Права на потребителите и ред за упражняването им

Вие имате право на:

• Достъп до отнасящите се за Вас данни.
• Коригиране на личните Ви данни, ако данните са неточни.
• Изтриване - правото „да бъдеш забравен“.
• Уведомяване за нарушения на сигурността на личните Ви данни - чрез осъществяване на контакт от наша страна по посочен от Вас телефон и/или имейл.
• Защита по административен и съдебен ред - чрез подаване на жалба до надзорен орган, срещу надзорен орган, срещу администратор на лични данни или обработващ лични данни, в случай, че правата на данни са били нарушени. 
 

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.Всички останали лични данни, се заличават в срок до 1 месец след оттеглянето на съгласието Ви за обработването им, отправено надлежно по описания по-горе начин, респ. след изпълнението на целта за която са били събрани.
 

Как защитаваме вашите данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. Ние поддържаме административни, технически и физически средства за защита от неоторизирана употреба, разкриване, изменяне или унищожаване на личната информация, която събираме на Сайта. До максимално разрешената по Закон степен, ние отхвърляме всякаква отговорност по отношение на всякакви щети, които бихте могли да понесете в резултат на каквито и да е загуби, неоторизиран достъп, злоупотреба или изменение на каквато и да е информация, подадена от Вас на Сайта.
 

Дефиниции

„Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Администратор на лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
„Обработващ лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
„Получател“ -  физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработването. 
„Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 

Актуализации на тази Политика за поверителност

Моля, имайте предвид, че имаме право по всяко време да актуализираме, изменяме и допълваме информацията на този Сайт и/или Политика за поверителност без уведомление. Вие трябва редовно да преглеждате тази Политика за поверителност за наличието на евентуални промени. Всички промени влизат в сила незабавно, в момента на публикуването на ревизираната Политика за поверителност на Сайта. С продължаване на използването на Сайта, Вие се съгласявате с всички промени, а с предоставянето на непрекъснат достъп до Сайта, ние Ви уведомяваме за приемането от наша страна на Вашето съгласие с такива промени.